Dne 4. 7. 2022 máme zavřeno. Objednávky z období 1. - 6. 7. 2022 tedy zpracujeme s malým zpožděním, hned po svátečních dnech. Děkujeme za pochopení!


Upozorňujeme, že aktuální dodací lhůta se může u některých skupin zboží výrazně lišit od uvedené hodnoty. Při požadavku na rychlé dodání zboží doporučujeme situaci telefonicky ověřit.


PŘED OBJEDNÁNÍM DOPORUČUJEME KONZULTACI S NAŠIMI TECHNIKY

RÁDI VÁM ZDARMA PORADÍ!

Tel: 326 329 526


LEPŠÍ CENU NA KOMÍNOVOU SESTAVU PŘÍMO U ODBORNÉHO PRODEJCE VE VAŠEM REGIONU?

ŽÁDEJTE U OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ CIKO


 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.dobrekominy.cz provozovaný společností CIKO s.r.o.

Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese www.dobrekominy.cz (dále též jen „e-shop"), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti administrátora, prodávajícího a kupujícího.
  2. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 3. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  4. V objednávkovém formuláři má vybraný prodejce postavení „prodávajícího“ ve smyslu ust. § 2079 odst. 1 občanského zákoníku.
  5. Společnost CIKO s.r.o. je administrátorem a provozovatelem e-shopu a zároveň provádí dohled nad průběhem objednávky (zakázky) (dále jen „administrátor“).

Uzavření kupní smlouvy

 1. Nabídka zboží v rámci e-shopu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka kupujícího doručená zvolenému prodejci. Smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a zvoleným prodejcem zboží CIKO, kterého si kupující vybere při realizaci objednávky z nabídky na www.dobrekominy.cz. Tento vybraný prodejce je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží zákazníkovi. Po přijetí objednávky od kupujícího bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Tímto potvrzením o přijetí objednávky se potvrzuje doručení návrhu na uzavření kupní smlouvy.
  2. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je doručená objednávka zvolenému prodejci, kupní smlouva v takovém případě vzniká akceptací tohoto doručeného návrhu zvoleným prodejcem. Prodávající potvrdí akceptaci nebo neakceptaci objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce do 24 hodin pracovního dne. V případě, že tak neučiní, považuje se nabídka za automaticky akceptovanou.
  3. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupujícímu závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.
  4. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.
  5. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit podle situace na trhu a v důsledku cenových vlivů. Cena zboží uvedená v e-shopu je závazná v den prezentace na stránkách e-shopu a v tentýž den odeslání objednávky na e-mailovou adresu zvoleného prodejce.

 Dodací podmínky a způsob platby

 1. Při objednávce zboží si kupující volí místo a způsob dopravy, a způsob platby. Tím akceptuje zároveň cenu za tyto služby.
 2. Termín dodání bude kupujícímu navržen při potvrzení přijetí objednávky. Pokud kupující na tento návrh nereaguje a nenavrhne jiný termín, má se za to, že s navrženým termínem souhlasí.
 3. Platba je možná v hotovosti na dobírku po celé ČR, v hotovosti při převzetí zboží na partnerské prodejně, nebo předem na partnerské prodejně s dopravou po celé ČR na místo určené kupujícím v objednávce.

Reklamace, záruka

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho předání. Odchylky realizované dodávky zboží od potvrzené objednávky, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost dodané zboží prohlédnout.
 2. Rovněž tak skryté vady, které mělo zboží v době plnění, kdy kupující objektivně měl možnost zboží prohlédnout, je kupující povinen vytknout neprodleně nejpozději však do 14 dní od uvedené prohlídky. Výskyt vady musí být oznamován písemně s uvedením druhu a rozsahu vad.
 3. V případě uplatnění oprávněných nároků z vad dodá prodávající náhradní zboží nebo poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží odpovídající povaze a rozsahu. V případě nemožnosti nebo zmaření dodávky náhradního zboží nebo odmítnutí slevy z ceny zboží, má kupující právo od příslušné kupní smlouvy odstoupit.
 4. Rozhodnutí o reklamaci zboží se provede ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace vad včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 5. Pro odpovědnost za vady platí zákonná záruční doba, popřípadě může být rozšířena po dohodě smluvních stran.
 6. Kupující není oprávněn uplatnit nárok z vad zboží, jež vznikly nevhodným zacházením nebo skladováním zboží u kupujícího.

Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

 1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (tzv. distančním způsobem), má kupující-spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy, tj. převzetí plnění, je-li předmětem smlouvy dodávka zboží. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu zašle prodávajícímu (podnikateli) oznámení, že od smlouvy odstupuje. Právo na takové odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel nemá v případě kupní smlouvy (i) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, (ii) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (iii) dalších případů stanovených zákonem.
 2. Odstoupí-li kupující (spotřebitel) od smlouvy, vrátí mu prodávající (podnikatel) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující (spotřebitel) zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající (podnikatel) nabízí, vrátí prodávající (podnikatel) kupujícímu (spotřebiteli) náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 3. V případě odstoupení od smlouvy je kupující (spotřebitel) povinen vrátit prodávajícímu přijaté zboží. Prodávající (podnikatel) není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu (spotřebiteli) dříve, než mu kupující (spotřebitel) předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu (podnikateli) odeslal.

Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Stejné práva a povinnosti se vztahují na administrátora.
 2. Prodávající a administrátor informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající ani administrátor nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců, pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.
 3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu nebo administrátorovi odstranit z databáze.
 4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

Závěrečná ustanovení

 1. Název a hlavní charakteristika zboží, které je v rámci e-shopu nabízeno, je uvedena u konkrétního produktu.
 2. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku tj. v případě nákupu prostřednictvím e-shopu náklady internetového připojení, nese kupující.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů.
 4. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 5. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou tyto obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy a s vyslovením souhlasu s jejím obsahem kupujícím uvedeným v objednávce doručené prodejci.
 6. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu-spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.
 7. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 30.7.2015.